Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE


1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin (“Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie
przeprowadzanej przez Live Nation Sp. z o.o. (“Organizator”) oraz stanowi część umowy
zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.
2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu
na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie
zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.
2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za
które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu
przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj.
ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie
się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością
Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki,
gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub
życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla
uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty,
miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany
wykonawcy supportującego, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed
rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
2.4 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na
jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w
którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu
koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.3 powyżej,
przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli
wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu
miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

3. Bezpieczeństwo imprezy


3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa.
(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu
opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało
wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca
porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym
Regulaminem.
(c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono
posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne
przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwo zamienić jego miejsce
siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w
kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w
imprezie za zwrotem odpowiednio całości lub części kwot y, na jaką opiewa bilet.
3.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer
lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia
wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł.
3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z
wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

4. Postanowienia dodatkowe


4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących
spowodować uszkodzenie słuchu.
4.2 Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wy łącznie na terenie imprezy.
4.3 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert,
która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania
zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty
wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert,
czy w jego trakcie.
4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub
loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
4.5 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w
nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego
zakupu.
4.6 Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren
imprezy.

źródło: alterart.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

ok, nie pokazuj tego więcej